Lönediskriminering

Skillnader mellan kvinnors och mäns löner på arbetsmarknaden

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på hela den finländska arbetsmarknaden är ca 17 procent. Man kommer fram till detta tal då man jämför medeltalen av löner som betalas ut för en regelbunden arbetstid (Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex 2013). Denna löneskillnad är inte samma sak som den lönediskriminering som avses i jämställdhetslagstiftningen.

Lönediskriminering på grund av kön är förbjuden

I jämställdhetslagen förbjuds lönediskriminering på grund av kön. Jämställdhetslagen gäller i regel löneskillnader mellan arbetstagare som är anställda hos samma arbetsgivare.

Det är diskriminering att tillämpa lönevillkor så att en eller flera arbetstagare missgynnas på grund av sitt kön jämfört med en annan eller flera andra anställda hos samma arbetsgivare som utför samma eller lika arbete, om inte det finns ett godtagbart skäl till förfarandet. Det kan även vara fråga om diskriminering om en person missgynnas i fråga om lön på grund av graviditet, förlossning eller något annat skäl som berör personens kön. En arbetstagare får inte heller lönediskrimineras på grund av sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.

Diskriminering på grund av kön har även förbjudits av Europeiska unionens domstol. De viktigaste normkällorna är artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och jämställdhetsdirektivet 2006/54/EG.

På dessa sidor beskriver vi det huvudsakliga innehållet i förbuden mot lönediskriminering:

 • begreppet lön
 • faktorer som påverkar huruvida misstanke om lönediskriminering uppstår i ett mål
 • godtagbara skäl som kan ogiltigförklara misstanke om diskriminering
 • diskrimineringsskyddet vid graviditet och familjeledigheter i fråga om lön
 • fördelningen av bevisbördan vid talan om lönediskriminering i rätten

 

 

 

Utlåtanden om lönediskriminering
Mer

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

 • Jämställdhetsombudsmannen kan hjälpa och ge råd om du misstänker diskriminering.
 • Diskriminering i arbetslivet: Om du är medlem i facket, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
   
 • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackets medlemsavgift ingår rätt till juridisk rådgivning.
   
 • Du kan även vända dig till ett offentligt rättsbiträde, en juridisk byrå eller en advokat. Juridiska tjänster måste du oftast betala för. Kontrollera om du har en försäkring som täcker rättegångskostnader.