Hyväksyttävät syyt palkkaeroille

Vaikka työnantaja soveltaisi palkkaehtoja siten, että työtekijä tai työntekijät joutuisivat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä, menettely ei välttämättä merkitse syrjintää. Syrjintäkieltoa ei katsota rikotun, jos työnantaja voi osoittaa palkkaeroille hyväksyttävän syyn.

Mitä hyväksyttäviltä syiltä yleisesti edellytetään?

Hyväksyttävien syiden tulee olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että menettelyllä tulee olla hyväksyttävä tavoite ja valittujen keinojen tulee olla tavoitteen kannalta aiheellisia ja tarpeellisia. Hyväksyttävänä pidettävä peruste saattaa selittää palkkaerot kokonaan tai osittain.

Palkkaeroja ei voida pitää hyväksyttävinä vain sen vuoksi, että työnantaja menettelee työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksen tai hallinnollisen määräyksen mukaisesti. Arvioinnissa oleellista on, onko syy asiallisen sisältönsä puolesta hyväksyttävä.

Tasa-arvolain esitöiden mukaan hyväksyttäviä syitä palkkaeroille voivat olla ainakin henkilön koulutus, ammattitaito, aloitteellisuus ja sopivuus vaativampiin tehtäviin. Myös ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan niukkuudesta johtuva kilpailutilanne voi olla tällainen syy. Palkkaeroa ei voida hyväksyttävästi perustella vetoamalla yleistettyihin oletuksiin siitä, millaisia naiset tai miehet työntekijöinä ovat.