Syrjintä irtisanomisissa, palvelussuhteen purkamisessa ja lomautuksissa

Työnantaja ei saa irtisanoa, purkaa tai muutoin lakkauttaa työntekijän tai työntekijöiden palvelussuhdetta sukupuolen,  sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Työntekijää ei saa näillä perusteilla myöskään lomauttaa tai siirtää toisiin tehtäviin. (tasa-arvolaki 8 §)


Tasa-arvolain säännösten tarkoituksena ei ole rajoittaa työnantajan oikeutta supistaa, laajentaa tai muutoin järjestellä toimintaansa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tasa-arvolaki ei myöskään kumoa työsopimuslain eikä työehtosopimusten määräyksiä, jotka koskevat työntekijöiden irtisanomissuojaa, lomauttamista tai muuta palvelussuhteen päättämistä.

Työnantajan tulee irtisanomistilanteessa noudattaa työsopimuslain irtisanomista koskevia säännöksiä sekä työtyöehtosopimukseen mahdollisesti liittyvää työvoiman vähennysjärjestystä. Tasa-arvolaista kuitenkin näiltä osin seuraa, että toimintoja ei saa järjestellä sukupuolen perusteella. Työnantaja ei saa noudattaa sellaisia työehtosopimuksen ehtoja, jotka yksittäistapauksessa johtavat syrjintään ja ovat näin ollen tasa-arvolain vastaisia.

Jos työntekijä epäilee syrjintää irtisanomisessa, lomautuksessa tai työsuhteen purkamisessa, hän voi pyytää työnantajalta kirjallisen selvityksen irtisanomisen tai lomautuksen syistä. Työnantajan on annettava selvitys viivytyksettä. Jos useampia työntekijöitä on irtisanottu tai lomautettu, selvityksestä on ilmettävä, millä perusteella näin on tehty.

Epäiletkö syrjintää?

 • Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.
   
 • Työelämän syrjintätilanteissa:
  Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
   
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
   
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

  Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.