Mikä on syrjintää?

Syrjinnän yleiskielto

Tasa-arvolaissa määritellään sukupuoleen perustuvan syrjinnän muodot ja kielletään ne. Kielto koskee lain koko soveltamisaluetta eli pääsääntöisesti kaikkia yhteiskuntaelämän alueita ja kaikkia tilanteita, joissa syrjintää voi esiintyä.

Välitön syrjintä

Välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä tai eri asemaan asettaminen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Välitöntä syrjintää voi olla esimerkiksi

 • jos esimerkiksi naista ei valita työtehtävään, vaikka hän on ansioituneempi kuin tehtävään valittu mies
   
 • korkeamman ikärajan asettaminen miehille ravintolaan pääsyn ehdoksi.


Välillinen syrjintä

Välilliseen syrjintään perustuva syrjintäolettama syntyy, jos henkilöt asetetaan eri asemaan sellaisen säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, joka vaikuttaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta, mutta jonka vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella.

Syrjintäolettama syntyy myös, jos henkilö asetetaan eri asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Tällöin myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden kohtelua voidaan verrata toisiinsa.

Välilliseen syrjintään liittyy laissa ns. oikeuttamisperiaate. Sen mukaan menettely ei ole syrjintää, jos sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valitut keinot ovat tavoitteeseen nähden aiheellisia ja tarpeellisia.

Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen (ns. läheissyrjintä ja oletukseen perustuva syrjintä). Tällainen kielletty läheissyrjinnän tai oletukseen perustuvan syrjinnän tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos henkilö asetetaan eri asemaan esimerkiksi siksi, että

 • hän on raskaana olevan naisen ystävä
   
 • työhaastattelussa hänen oletetaan olevaan raskaana


Mikä ei ole syrjintää?

Tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää ei ole:

 1. naisten erityinen suojelu raskauden tai synnytyksen vuoksi
   
 2. asevelvollisuuden säätäminen ainoastaan miehille
   
 3. vain naisten tai miesten hyväksyminen yhdistyksen jäseniksi, jos niin määrätään yhdistyksen säännöissä
 • varsinaiset työmarkkinajärjestöt eivät voi koskaan rajata jäsenyyttä sukupuolen perusteella
   
 • muut ammatillista edunvalvontaa harjoittavat järjestöt voivat sillä edellytyksellä, että järjestö pyrkii tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen ja lisäksi asiasta on määräys yhdistyksen säännöissä
   
 1. Syrjintää ei myöskään ole, jos tasa-arvosuunnitelmaan perustuen pyritään väliaikaisin toimin tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen.
 

 

 

Syrjinnän yleiskiellon perusteella annetut lausunnot

Epäiletkö syrjintää?

 • Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.
   
 • Työelämän syrjintätilanteissa:
  Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
   
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
   
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

  Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.