Mitä palkalla tarkoitetaan?

Tasa-arvolainsäädännössä laaja palkan käsite

Palkan käsite on hyvin laaja sekä tasa-arvolaissa että Euroopan unionin oikeudessa (SEUT 157 artikla). Palkalla tarkoitetaan kaikkia työnantajan työstä tai tehtävästä välittömästi tai välillisesti suorittamia taloudellisia etuuksia. Palkkaa on vastike jo tehdystä työstä, mutta palkkaa voi olla myös tulevaisuuteen kohdistuva kannustin, kunhan se liittyy välittömästi tai välillisesti työhön.

Palkkaa on perus- tai vähimmäispalkka ja erilaiset palkanlisät. Palkkausjärjestelmät sisältävät monenlaisia lisiä kuten henkilökohtaisia lisiä, tulosperusteisia lisiä ja työaikaan perustuvia lisiä. Myös sairausajan palkka, vuosilomapalkka ja äitiys- tai isyysvapaan ajalta maksettava palkka ovat tasa-arvolaissa tarkoitettua palkkaa. Palkaksi luetaan myös erilaiset luontoisedut, kuten puhelin-, ruoka-, auto- ja asuntoetu.

EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä on palkaksi katsottu myös ne korvaukset, jotka työnantaja maksaa tai määrätään maksamaan irtisanomisen yhteydessä. Palkkaa voivat olla myös lisäeläkkeet. Samoin Suomen virkamiesten eläkejärjestelmän mukaiset eläke-etuudet ovat EU:n tuomioistuimen mukaan luettava palkaksi.

Palkkaa ovat työ- tai virkaehtosopimuksen taikka muun sopimuksen perusteella maksettavat etuudet samoin kuin työnantajan vapaaehtoisesti maksamat etuudet.

Silloin, kun palkkaus koostuu erilaisista palkanosista, kaikkien palkanosien tulee olla erikseen syrjimättömiä. Palkkavertailua ei siis tehdä kokonaispalkan perusteella. Palkkauksen syrjimättömyyttä arvioidaan erikseen myös rahapalkan eri osien - peruspalkan ja kaikkien erilaisten lisien - osalta.

Tasa-arvolain palkkasyrjinnän kieltävä säännös koskee paitsi palkkaa myös muita palvelussuhteen ehtoja.