Syrjinnän kieltäminen muussa lainsäädännössä

Yhdenvertaisuuslaissa, joka tuli voimaan 1.1.2015, kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Syrjintä näillä perusteilla kielletään myös perustuslaissa, työsopimuslaissa ja rikoslaissa.

Yhdenvertaisuuslain valvonta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat yhdenvertaisuuslain toteutumista ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista työelämän ulkopuolella.

Työsuojeluviranomaiset (AVI) valvovat yhdenvertaisuuslain noudattamista työpaikoilla. Henkilö, joka katsoo joutuneensa työssä tai työhönotossa syrjityksi yhdenvertaisuuslaissa kielletyillä perusteilla voi kääntyä asianomaisen työsuojelupiirin puoleen.

Yleisten lainvalvontaviranomaisten eduskunnan oikeusasiamiehen  tai oikeuskanslerin  puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan.