Raskaus, perhevapaat ja palkkaus

Tasa-arvolain palkkasyrjintäkielto koskee myös eri asemaan asettamista palkkauksessa raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä taikka vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Palkkaeron johtuessa näistä syistä, palkkavertailuja voidaan tehdä myös samaa sukupuolta olevien työntekijöiden välillä. Aina verrokkihenkilön ei tarvitse olla konkreettinen henkilö. Joissain tapauksissa eri asemaan asettamista voidaan arvioida sillä perusteella, miten työnantajan olisi tullut lain tai sopimuksen mukaan toimia.

Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että työntekijällä, joka on raskauden takia väliaikaisesti siirretty toiseen tehtävään, on oikeus kuukausittaiseen peruspalkkaansa sekä ammatilliseen asemaansa liittyviin palkanosiin ja -lisiin, kuten lisiin, jotka liittyvät hänen esimiesasemaansa, palvelusaikansa pituuteen ja ammatilliseen pätevyyteensä. Sen sijaan hän ei voi vaatia sellaisia korvauksia ja lisiä, joiden tarkoituksena on korvata haittoja, jotka aiheutuvat erityistehtävien suorittamisesta erityisissä olosuhteissa, jos hän ei tosiasiallisesti suorita kyseisiä tehtäviä. (Asia Parviainen C-471/08).

Työnantajalla ei ole lainsäädännön perusteella velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Useilla aloilla äitiysvapaan ajalta maksetaan palkkaa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella. Tällöin palkassa on otettava huomioon kaikki ennen äitiyslomaa tai äitiysloman aikana tapahtuneet palkankorotukset.

Työntekijää, joka jää palkattomalta perhevapaalta äitiysvapaalle, ei voida asettaa äitiysvapaan palkan maksamisen suhteen huonompaan asemaan kuin työntekijöitä, jotka jäävät äitiysvapaalle suoraan työstä. Jos alalla maksetaan palkkaa äitiysvapaan ajalta, myös palkattomalta perhevapaalta äitiysvapaalle jäävällä on siihen oikeus.

Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei äitiysvapaa saa vaikuttaa pienentävästi sellaisiin palkanlisiin, joilla palkitaan kuluneen vuoden työstä. Vanhempainvapaalla olevalla työntekijällä on oikeus vähintään työssäoloaikaansa vastaavaan suhteelliseen osuuteen tällaisesta palkanlisästä. (Asia Lewen C-333/97).