Samoilla töillä tarkoitetaan toisiaan vastaavia tai lähes vastaavia töitä. Samanarvoisia töitä tasa-arvolain mukaisessa merkityksessä voivat olla myös keskenään hyvin erilaiset työt.

Sama ja samanarvoinen työ

Työtehtävät palkkavertailujen lähtökohtana

Palkkauksen syrjivyyden arviointi edellyttää yleensä vertailujen tekemistä. Palkkavertailuja voidaan lähtökohtaisesti tehdä sellaisten työntekijöiden välillä, jotka tekevät työnantajan palveluksessa samoja tai samanarvoisia töitä. Palkkasyrjintäkieltoja voidaan soveltaa myös silloin, kun vaativammasta työstä maksetaan alempaa palkkaa kuin vähemmän vaativasta työstä, jos palkkasyrjinnän muut edellytykset täyttyvät. Työntekijät voivat myös eräissä muissa tapauksissa olla vertailukelpoisessa asemassa palkaksi katsottavien etujen suhteen.

Arvioitaessa, ovatko työt samoja tai samanarvoisia, lähtökohtana ovat työtehtävät ja niiden tekijälleen asettamat vaatimukset. Arvioinnin tulee perustua työntekijän todellisiin työtehtäviin, ei esimerkiksi tehtävänimikkeisiin sellaisenaan tai työsopimuksessa sovittuihin toimenkuviin, jos nämä eroavat todellisista työtehtävistä.

Työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien tai suoriutumisen työssä ei tule vaikuttaa sen arviointiin, ovatko vertailtavat työt samoja tai samanarvoisia. Nämä seikat saattavat kuitenkin hyväksyttävällä tavalla vaikuttaa siihen, että samaa tai samanarvoista työtä tekeville työntekijöille maksetaan eri palkkaa.
 

Mitä tarkoitetaan samalla työllä, mitä samanarvoisella työllä?

Tasa-arvolain esitöiden mukaan töitä vertailtaessa tulee kiinnittää huomiota työtehtävien laatuun, sisältöön ja niihin oloihin, joissa töitä tehdään.

Samoilla töillä tarkoitetaan töitä, jotka vastaavat tai lähes vastaavat toisiaan. Arvioinnin kannalta merkityksellisiä ovat töiden väliset erot: se minkälaisia erot ovat ja kuinka usein ne toistuvat.

Myös erilaisten töiden välillä voidaan tehdä palkkavertailuja, jos töitä voidaan pitää vaativuudeltaan samanarvoisina. Vertailtavista töistä riippuu, mihin samanarvoisuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota. Joskus voi tällöinkin olla riittävää verrata työtehtävien eroja. Jos työt ovat kuitenkin luonteeltaan hyvin erilaisia, on tarpeen eritellä ja punnita arvioitaville töille ominaisia vaativuustekijöitä. Töitä voidaan pitää kokonaisuutena yhtä vaativina, vaikka niiden vaativuus koostuisi erilaisista osatekijöistä. Usein keskeisinä vaativuuskriteereinä mainitaan osaaminen, vastuu, kuormitus ja työolot.