Tasa-arvovaltuutetun tehtävät

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.


Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on

  • valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista ja erityisesti syrjintäkiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista
     
  • edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista
     
  • antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta
     
  • seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla.


Tasa-arvovaltuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistön syrjintäsuojan toteutumista. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara aloitti viisivuotisen toimikautensa 18.4.2017.

tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara