Todistustaakka palkkasyrjintäasioissa

Jos palkkariita viedään tuomioistuimeen, työntekijän ja työnantajan välinen todistustaakka jakautuu pääsääntöisesti niin, että työntekijän tulee jutun kantajana osoittaa toteen ne seikat, joiden perusteella asiassa syntyy olettama syrjinnästä. Työntekijän tulee lähtökohtaisesti osoittaa työnantajan soveltavan häneen epäedullisempia palkkaehtoja kuin verrokkihenkilöön ja osoittaa tekemänsä työ samaksi tai samanarvoiseksi verrokin työn kanssa.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2009:78 katsonut, että kaikissa tapauksissa näiden seikkojen osoittaminen ei vielä riitä syrjintäolettaman syntymiseen. Asiassa oli kysymys tuomareiden palkkausjärjestelmän muuttamisesta niin, että aiemmin samassa palkkausluokassa olleet käräjätuomarit oli siirretty kahteen eri palkkausluokkaan ja niistä alempaan siirrettyjen joukossa oli kummankin sukupuolen edustajia.

Olettama palkkasyrjinnästä voi eräissä tapauksissa syntyä myös nais- ja miesvaltaisten työntekijäryhmien välisen keskimääräisen palkkaeron perusteella.

Jos riidassa on syntynyt olettama palkkasyrjinnästä, työnantajan asiana on syrjintäolettaman kumoaminen. Syrjintäolettaman kumotakseen työnantajan tulee osoittaa palkkaeroille hyväksyttävät syyt.

Jos työnantajan käyttämä palkkausjärjestelmä on sellainen, ettei työntekijä voi päästä perille siitä, mitkä eri tekijät milläkin painoarvolla vaikuttavat hänen palkkaukseensa, työnantajan tehtävänä on osoittaa, ettei työntekijää syrjitä palkkauksessa.