Työntekijöiden, joiden palkkoja verrataan, ei tarvitse olla työnantajan palveluksessa samanaikaisesti. työntekijän palkkaa voidaan verrata myös esimerkiksi edeltäjän palkkaan.

Töiden vaativuuden arviointijärjestelmät

Samapalkkaisuuden toteuttamisen kannalta on hyödyllistä, jos palkkaus perustuu erityiseen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmään. Tasa-arvolainsäädäntö ei kuitenkaan nimenomaisesti velvoita työnantajaa ottamaan käyttöön tällaista järjestelmää.

Vaikka palkkaus ei perustuisi erityiseen töiden vaativuuden arviointijärjestelmään, työntekijällä on tasa-arvolainsäädännön nojalla kuitenkin oikeus vaatia samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä. Työntekijä voi viedä viime kädessä tuomioistuimen käsiteltäväksi väitteensä siitä, että hänen työnsä on samanarvoista kuin jonkun toisen työntekijän eli verrokkihenkilön työ.

Vaikka palkkauksen perustana olisi töiden vaativuuden arviointijärjestelmä, tämä ei välttämättä takaa sitä, että palkkaus on sopusoinnussa tasa-arvolain vaatimusten kanssa. Myös arviointijärjestelmä saattaa olla syrjivä tai sitä voidaan soveltaa syrjivällä tavalla. Syrjintää voi liittyä esimerkiksi siihen, miten järjestelmässä otetaan huomioon nais- ja miesvaltaisille töille ominaiset piirteet ja miten eri piirteitä arvostetaan.

Euroopan unionin tuomioistuin on ilmaissut seuraavalla tavalla ne periaatteet, joita työn luokitus- ja arviointijärjestelmien tulee täyttää, jotta ne eivät olisi syrjiviä (Rummler-ratkaisu, 237/85):

  1. Luokittelujärjestelmän tulee taata objektiivisesti arvioiden samanarvoisesta työstä sama palkka siitä riippumatta, onko työntekijä nainen tai mies;
     
  2. Arvioitaessa työn erityistä rasittavuutta tai raskautta ei voida pitäytyä arvioissa, jotka vastaavat vain sitä, mihin toista sukupuolta edustava keskimääräinen työntekijä pystyy;
     
  3. Työnarviointijärjestelmä ei saa palkita vain tyypillisesti toisen sukupuolen ominaisuuksia. Arviointijärjestelmässä tulee olla sekä naisten töille että miesten töille tyypillisiä ominaisuuksia palkitsevia osia, jos molemmilla on merkitystä työtehtävien suorittamisessa.