Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia ja käsittelee vain siihen liittyviä, sukupuolten tasa-arvoa koskevia asioita.

Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu vastauksia tasa-arvovaltuutetulta usein kysyttäviin kysymyksiin, jotka liittyvät tasa-arvovaltuutetun toimintaan. Osa näistä kysymyksistä koskee asioita, joista vastaa jokin muu viranomainen kuin tasa-arvovaltuutettu. Tarkistathan siksi ennen kirjallista yhteydenottoa, löydätkö täältä vastauksen kysymykseesi.

 

Asevelvollisuus
Miksi tasa-arvovaltuutettu ei puutu siihen, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?
Vastaus: Se, että asevelvollisuus koskee vain miehiä koetaan usein syrjinnäksi. Eduskunta päätti tasa-arvolakia säätäessään, että miesten asevelvollisuus ei ole tasa-arvolain vastaista syrjintää. Asevelvollisuudesta säädetään asevelvollisuuslaissa. Tasa-arvovaltuutetulla ei ole valtuuksia lakien muuttamiseen.

Eduskunnassa lakeja voi muuttaa hallituksen esityksellä, kansanedustajan lakialoitteella tai kansalaisaloitteella.

Etninen alkuperä
Minua on syrjitty etnisen taustani perusteella. Mitä teen?
Vastaus: Syrjintä etnisen alkuperän ja kansalaisuuden perusteella on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslakia valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työelämässä tapahtuneen syrjinnän osalta työsuojeluviranomaiset (aluehallintoviranomaiset, AVI), joiden puoleen voit kääntyä, jos epäilet, että sinua on syrjitty etnisen taustasi vuoksi.

 yhdenvertaisuusvaltuutettu
aluehallintoviranomaiset (AVI)

Etuisuudet: eläke/opintotuki/palkkatuki/toimeentulotuki
Minulle ei ole myönnetty eläkettä/opintotukea/palkkatukea/toimeentulotukea. Mitä teen?
Vastaus: Tasa-arvovaltuutettu ei voi ottaa kantaa muiden viranomaisten antamiin päätöksiin. Jos haluat valittaa saamastasi päätöksestä, ota yhteyttä kyseistä tukea myöntävään tahoon muutoksenhakureitin selvittämiseksi.

Henkilökohtainen avustaja
Saako henkilökohtaiseksi avustajaksi/hoitajaksi hakea vain miestä tai naista?
Vastaus: Henkilökohtaisen avustaja/hoitajan työn henkilökohtaisuus on katsottu tasa-arvolaissa sellaiseksi syyksi, että työhön voi hakea vain joko naista tai miestä.

Huoltajuus
Minua on syrjitty lapsen huoltajuusriidassa sukupuolen perusteella. Voinko kannella tasa-arvovaltuutetulle?
Vastaus: Tasa-arvovaltuutettu ei voi ottaa kantaa lapsen huoltajuutta ja elatusta koskeviin kysymyksiin. Tasa-arvovaltuutettu ei voi myöskään ottaa kantaa tuomioistuinratkaisuihin tai yksittäisiin sosiaaliviranomaisten päätöksiin.

Ikärajat
Voiko ravintola asettaa eri ikärajat naisille ja miehille?
Vastaus: Ei voi, tasa-arvolaki kieltää asettamasta erilaisia ikärajoja naisille ja miehille.

Ikäsyrjintä
Minua on syrjitty iän perusteella. Mitä teen?
Vastaus: Ikäsyrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslakia valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työelämässä tapahtuneen syrjinnän osalta työsuojeluviranomaiset (aluehallintoviranomaiset, AVI), joiden puoleen voit kääntyä, jos epäilet, että sinua on syrjitty ikäsi vuoksi.

yhdenvertaisuusvaltuutettu
aluehallintoviranomaiset (AVI)

Isänpäivä / äitienpäivä / naistenpäivä
Saako isänpäivänä / äitienpäivänä / naistenpäivänä antaa alennusta vain miehille / naisille?
Vastaus: Isänpäivänä /äitienpäivänä ja naistenpäivänä saa antaa vain toiselle sukupuolelle suunnattuja tarjouksia, alennuksia ja muita huomionosoituksia, jos niiden rahallinen arvo ei ole merkittävä.

Kuntosalit
Ovatko naisten tai miesten omat kuntosalivuorot / kuntosalit tasa-arvolain vastaisia?
Vastaus: Häveliäisyys/säädyllisyyssyiden huomioon ottaminen ei ole tasa-arvolain vastaista syrjintää.

Mainonta ja markkinointi
Näin sukupuoltani loukkaavan mainoksen. Voiko tasa-arvovaltuutettu puuttua asiaan?
Vastaus: Tasa-arvolaki ei koske mainontaa, vaikka että mainonta saattaa muokata ja ylläpitää asenteita, jotka hidastavat tasa-arvon toteutumista.

Kuluttaja-asiamies voi puuttua esimerkiksi toista sukupuolta alistavaan, halventavaan tai loukkaavaan markkinointiin tai väkivaltaa tehokeinona käyttävään markkinointiin. Kuluttaja-asiamies

Mainonnan alalla on Mainonnan eettinen neuvosto, joka voi ohjeistuksillaan vaikuttaa mainonnan ja markkinoinnin käytäntöihin. Mainonnan perussäännöt edellyttävät, että myös mainostajat kantavat oman yhteiskunnallisen vastuunsa. ► Mainonnan eettinen neuvosto

Palautetta voi antaa myös suoraan mainostajalle.

Sananvapaus ja media
Sukupuoltani loukattiin lehtikirjoituksessa / nettikirjoituksessa /  tv-ohjelmassa. Voiko tasa-arvovaltuutettu puuttua asiaan?
Vastaus: Sukupuolta loukkaavat mielipiteet ja kannanotot eivät yleensä ole tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää. Mielipiteen esittäjää ja myös julkaisijaa suojaa perustuslain takaama sananvapaus. Sananvapausnäkökohtien vuoksi tasa-arvovaltuutettu ei yleensä puutu yksittäisiin lehtikirjoituksiin tai muihin mediassa esitettyihin mielipiteisiin tai julkaistuun kuvamateriaaliin.

Sananvapautta on rajattu rikoslaissa säätämällä rangaistaviksi teoiksi muun muassa kunnianloukkaus, törkeä kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian Julkisen sanan neuvoston käsiteltäväksi, voi tehdä neuvostolle kantelun. ► Julkisen sanan neuvosto

Palautetta voi antaa suoraan myös julkaisijalle ja tekijälle.

Seksuaalinen suuntautuminen
Minua on syrjitty seksuaalisen suuntautumiseni takia. Mitä teen?
Vastaus: Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslakia valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työelämässä tapahtuneen syrjinnän osalta työsuojeluviranomaiset (aluehallintoviranomaiset, AVI), joiden puoleen voit kääntyä, jos epäilet, että sinua on syrjitty seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

►  yhdenvertaisuusvaltuutettu
aluehallintoviranomaiset (AVI)

Sukupuolittuneet nimikkeet
Työpaikkailmoituksessa haetaan emäntää / isäntää / talonmiestä / puistotätiä. Voinko sukupuolestani huolimatta hakea tehtävää? 
Vastaus: Kyllä voit. Tasa-arvovaltuutettu on kehottanut työnantajia ottamaan käyttöön sellaisia nimikkeitä, jotka eivät viittaa tiettyyn sukupuoleen. Työmarkkinoilla ja lainsäädännössä on edelleen käytössä useita sukupuoleen viittaavia tehtävänimikkeitä. Esimerkiksi emäntä- ja mies-päätteiset nimikkeet sekä eräät muut ammattinimikkeet saattavat  luoda ja vahvistaa sellaista mielikuvaa, että kyseisessä ammatissa toimiva työntekijä on tiettyä sukupuolta. Tasa-arvovaltuutetun mukaan olisi suositeltavampaa käyttää nimikettä, joka ei lainkaan viittaisi sukupuoleen.

Uskonto
Minua on syrjitty uskontoni / vakaumukseni vuoksi. Mitä teen?
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän uskonnon perusteella. Yhdenvertaisuuslakia valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työelämässä tapahtuneen syrjinnän osalta työsuojeluviranomaiset (aluehallintoviranomaiset, AVI), joiden puoleen voit kääntyä, jos epäilet, että sinua on syrjitty uskontosi vuoksi.
yhdenvertaisuusvaltuutettu
aluehallintoviranomaiset (AVI)

Vammaisuus
Minua on syrjitty vammani takia. Mitä teen?
Vastaus: Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslakia valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työelämässä tapahtuneen syrjinnän osalta työsuojeluviranomaiset (aluehallintoviranomaiset, AVI), joiden puoleen voit kääntyä, jos epäilet, että sinua on syrjitty vammasi vuoksi.

yhdenvertaisuusvaltuutettu
aluehallintoviranomaiset (AVI)

Viranomaisten toiminta
Olen asioinut viranomaisten kanssa, eikä heidän toimintansa ole minusta ollut oikeudenmukaista. Mitä teen?
Vastaus: Viranomaisten ja virkamiesten toimintaa valvovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Molemmat tahot vastaavat siitä, että viranomaiset noudattavat tehtäviä hoitaessaan lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Jos olet tyytymätön viranomaisten toimintaan asiassasi, voit ottaa yhteyttä eduskunnan oikeusasiamieheen tai oikeuskansleriin.

eduskunnan oikeusasiamies
oikeuskansleri