Verrokkihenkilölle asetettavat muut kriteerit

Vertailuhenkilön sukupuoli

Tasa-arvolailla pyritään estämään se, että työntekijä joutuu palkkauksessa epäedulliseen asemaan "sukupuolen perusteella". Verrokkihenkilön eli työntekijän, jonka palkkaan työntekijä palkkaansa vertaa, tulee yleensä olla vastakkaista sukupuolta. Nainen voi siis verrata palkkaansa miehen palkkaan ja päinvastoin. Verrokkihenkilö voi kuitenkin olla samaa sukupuolta silloin, jos eri asemaan joutuminen palkkauksessa johtuu raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä tai vanhemmuudesta taikka perheenhuoltovelvollisuudesta.

Ajallinen vertailu

Palkkavertailun tekeminen ei edellytä palkkojen maksamista samanaikaisesti. Palkkaus voi olla syrjivää myös silloin, kun työntekijä joutuu sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin työnantajan palveluksessa aiemmin ollut työntekijä. Työntekijä voi siis verrata palkkaansa myös edeltäjän palkkaan. Samoin palkkavertailut esimerkiksi vakinaisen ja sijaisen välillä ovat mahdollisia.

Vertailu ylemmälle palkkatasolle sijoitetun työntekijän palkkaan

Oikeus palkkavertailujen tekemiseen ei rajoitu niihin työntekijöihin, jotka on työ- tai virkaehtosopimuksessa sijoitettu samalle vaativuus- tai palkkatasolle tai samaan hinnoitteluryhmään. Työntekijä voi verrata palkkaansa myös sellaisten työntekijöiden palkkaan, jotka on sijoitettu ylemmälle palkkatasolle tai kuuluvat ylempään palkkaus- tai hinnoitteluryhmään, jos työntekijä voi osoittaa tekevänsä samanarvoista työtä näiden työntekijöiden kanssa.

Sama työnantaja tai "yksi yhteinen alkuperä"

Tasa-arvolain mukaan samapalkkaisuuden tulee toteutua työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden kesken. Jos työnantajalla on eri työ- tai toimintayksiköitä, työntekijä voi verrata palkkaansa myös toisessa yksikössä työskentelevien työntekijöiden palkkaan.

Euroopan unionin oikeuden mukaan unionin samapalkkaisuuslainsäädäntöä voidaan soveltaa silloin, jos palkkaeroilla on "yksi yhteinen alkuperä". Tuomioistuin on katsonut, etteivät työntekijät, jotka siirtyvät tekemään aiemmin työsuhteessa tekemiään töitä alihankintana tai vuokratyöntekijöinä, voi verrata palkkaansa niihin palkkoihin, joita heidän aiempi työnantajansa maksaa työntekijöilleen.